مالکیت ابزار تولید و سهم آن از محصول در دیدگاه اسلامی

مطالعه سرمایه و بویژه ابزار تولید به عنوان یکی از عوامل تولید مرررر اقتصاد بسیار حائز اهمیت است ; زیرا از طرفی یکی از دلایل اصلی افزایش تولید سرانه مرررر طول زمان، افزایش مرررر تولید ابزارآلات مولدی است که مرررر اختیار انسان قرار گرفته است و از طرف دیگر با ظهور این ابزارآلات پیچیده، بهره‌وری از طبیعت برای صاحبان سرمایه و صنعت فراهم شده است و از اینجا فاصله طبقاتی مرررر جامعه شکل گرفته است . به منظور پرهیز از این اثر منفی، اندیشمندان مسلمان، نظریاتی ارائه داده‌اند; بعضی چاره کار را مرررر رد کردن مالکیت خصوصی ابزار تولید دیده‌اند و بعضی ضمن پذیرفتن مالکیت خصوصی ابزار تولید چاره را مرررر این دیده‌اند که مرررر شیوه کسب درآمد ابزار تولید، محدویت مرررر نظر گرفته شود و از مشارکت آن مرررر محصول یا سود جلوگیری گردد. اما مرررر این تحقیق با استناد به آیات و روایات و آرا فقها و ارشادات عقل، اولا دو نظریه فوق نقد شده و ثانیا روشی به اثبات رسیده که از یک طرف ابزارآلات پیشرفته به صورت بهینه بکار گرفته شود و سرمایه از فعالیتهای غیرضروری و فرعی به سمت فعالیتهای مفید جذب شود و از اینجا رشد اقتصادی تامین گردد و از طرف دیگر بکارگیری این ابزار منجر به دو قطبی شدن جامعه نگردد. بدین منظور مالکیت خصوصی ابزار تولید مورد تائید قرار گرفته است هم چنین مشارکت آن مرررر محصول یا سود مرررر چارچوب اصولی پذیرفته شده است . مرررر پایان برای ضمانت اجرا دخالت و نظارت دولت را ضروری دانسته و رواج شرکتهای تعاونی تولیدی را مرررر جامعه لازم شمرده است .