بررسی بهداشت دهان و دندان در اسلام و میزانت آگاهی دانشجویان دندانپزشکی

اسلام دینی است که به مسائل بسیار جزئی انسانها نیز پرداخته و هیچ دستوری از کوچک و بزرگ فروگذر نکرده است . از طرفی شاگردانی که از مکتب عظیم اسلام کسب فیض کرده‌اند نیز خود منشا فیض برای عالمیان شده‌اند از جمله اینها می‌توان به دانشمندان اسلامی اشاره کرد با پیروی از یپشوایان خویش به مسئله علم و دانش بسیاربها داده در کنار آن به مسائل معنوی و اخلاقی نیز توجه داشته‌اند. فصل اول (کلیات ، شامل چهار بخش می‌باشد) بخش اول آن برای آشنایی بیشتر دستورات دین مبین اسلام پیرامون بهداشت دهان و دندان (اسلام و مسئله مسواک ، اسلام و مسئله خلال دندان، اسلام و مسئله بهداشت دهان و دندان) را آورده‌ایم. بخش دوم: بهداشت و برسی پیشگیری پوسیدگی دندان از دیدگاه علم نوین. بخش سوم: با عنوان پیشگیری و درمان بیماریهای دهان و دندان از دیدگاه دانشمندان اسلامی و ایرانی ارائه شده است (بیماریهای دهان و طرق درمانشان، تشریح دندان‌ها، و بیماریهای لثه و طرق درمانشان) و بخش چهارم: این بخش شامل گیاهان دارویی در دندانپزشکی می باشد. (درمان بیماریهای دهان ودندان با داروهای گیاهی، فرهنگ گیاهان دارویی در دندانپزشکی) در فصل دوم از تحقیق فوق به بررسی مواد و روش کار پرداخته‌ایم که این بررسی در میان دانشجویان ورودی‌های 73، 74 و 75 دندانپزشکی انجام است . فصل سوم: این فصل شامل نتایج بدست آمده از تحقیق درمیان دانشجویان از میزان آگاهی آنها از بهداشت دهان و دندان در اسلام می‌باشد. فصل چهارم: این فصل شامل بحث و نتیجه گیری است . در بحث به بررسی اجمالی از نتایج حاصل از جداول (1 تا 7) پرداخته‌ایم. باشد که به خود آمده و به پیشینه علمی و فرهنگی خود توجه نموده و با بهره گیری از ابراز و علوم جدید دندانپزشکی و همراه نمودن این دو جامعه‌ای سرشار از ایمان، شادابی و سلامت را بنیان گذاریم.