بررسی تطبیقی مبانی عرفان هند و عرفان اسلامی

بررسی و مقایسه دو مکتب عرفانی اسلامی (به نمایندگی ابن عربی) و آیین ودانتا (سانکارا) مرررر ابعاد شناخت شناسی: انسان شناسی، خداشناسی و جهان شناسی. مطالعه و استخراج مبانی یاد شده مرررر مکتب ودانتا و مکتب ابن عربی که مرررر بسیاری جهات از جمله اعتبار علم حضوری- وحدت وجود- بحث تجلی و ظهور- وحدت رب و نفس وحدت معرفتی رب و نفس و دیگر مبانی واجد مشابهت های فراوان می باشند.