عملیات انتحاری از منظر اسلام و حقوق بین الملل

عملیات انتحاری به عنوان پدیده‌ای رایج در عرص? تحولات جامعه بین المللی موجب ایجاد چالش در برخی مباحث و حوز? حقوق بین الملل شده است. در این تحقیق با بررسی تطبیقی وضعیت حقوقی حملات انتحاری از منظر اسلام و حقوق بین الملل شباهت‌ها و تفاوتهای این پدیده در هر دو حوزه مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته است. حقوق بین الملل حملات انتحاری را به عنوان مصداقی از تروریسم- به جز موارد خاص و استیفای حقوق مخاصمات مسلحانه- تلقی کرده است. لیکن از نظر اسلام و در حوزه تئوریک و آراء و نظرات اندیشمندان اسلامی نوعی تشتت آراء به چشم می‌خورد ولی نظر مختار اینست که شق محدودی از حملات انتحاری در حین مخاصمه با رعایت اصول و شرایط انساندوستانه قابل اعمال است.