نظام اقتصادی اسلام بر اساس مکتب اقتصادی آن از دیدگاه امام خمینی

فرضیه اصلی در این رساله اینست که اسلام علاوه بر مکتب و حقوق و احکام اقتصادی دارای نظام (سیستم) اقتصادی خاص خود است. مکتب اقتصادی اسلام به مجموعه قضایای دستوری اطلاق می شود که به طور مستقیم برخاسته از جهان بینی اسلام بوده و مشتمل بر دو امر است : 1- مبانی اقتصادی 2- اهداف اقتصادی مبانی اصول ثابتی است که زیر بنای نظام و حقوق اقتصادی می باشد. نظام اقتصادی اسلام به مجموعه هماهنگی از رفتارهای اقتصادی اطلاق می شود که شرکت کنندگان در نظام (مردم و دولت) را به هم پیوند می دهد و جامعه را با حفظ مبانی مکتبی به سمت اهداف پیش می برد. حقوق و احکام اقتصادی نیز ضوابط و حدود رفتارهای اقتصادی (اجزاء نظام) را تعیین می کنند. شاکله کلی این رساله را اساس نظریه اندیشه مدون (نظام مند)اسلام که به وسیله حجه الاسلام هادوی تهرانی ارائه شده است می باشد. نظریه مزبور به تبیین مفهوم نظام مند بودن اسلام می پردازد و جایگاه جهان بینی و مبانی و اهداف و سیستم و حقوق و احکام اسلام را به طور کلی تعیین نموده و ارتباط این مقولات را با یکدیگر بیان می نماید. در رساله حاضر چهار چوب ارائه شده در نظریه مزبور را با تعدیلاتی در حوزه اقتصاد بر مبنای بیانات و فتاوای حضرت امام خمینی (ره) پیاده نموده ایم بر این اساس : در فصل اول به تعریف مفاهیم مورد نیاز خود از قبیل جهان بینی و مکتب و نظام و حقوق اقتصادی پرداخته و روش خود را تبیین کرده ایم. در فصل دوم مکتب اقتصادی اسلام ر را از دیدگاه حضرت ا امام (ره) با استفاده از بیانات و فتاوای ایشان در دو بخش اهداف و مبانی استخراج نموده و در ضمن آراء ایشان را با نظریات شهید صدر (ره) در کتاب اقتصادنا مقایسه نمودیم. در فصل سوم نظام اقتصادی اسلام را استخراج نموده و نهادهای آنرا در ارتباط با هم در بخش دولتی و خصوصی ترسیم کرده ایم. و فصل پایانی مشتمل بر ویژگی های نظام اقتصادی می باشد.