جایگاه یابی ارزشی و پدیدار شناسی نظام حقوق زن در اسلام و فمینیسم

این مقاله با رویکردی استنادی و تطبیقی به جایگاه یابی ارزشی و پدیدارشناسی نظام حقوقی زن مرررر اسلام وفمینیسم می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که اسلام بر اساس وحى بناشده، اما فمینیسم انسان را مصدرتشریع قرار مى دهد و خود را بى نیاز از وحى مى داند. فمینیسم خواهان تشابه حقوقى بین زن و مرد مرررر تمامامور و خواهان جامعه اى است که مرررر آن زن و مرد، ماسواى جنسیت، مرررر تمام مسئولیت ها، نقش هاى مساوىبرگزینند. فمینیسم صفات زنانه را صفات برتر مى داند و جنس مذکر را عامل فرودستى زن معرفى مى کند؛درحالی که مرررر اسلام، زن و مرد از یک جنس اند، اما مرررر عرصه تکالیف و حقوق متفاوت اند، صفات مردانه و زنانههیچ کدام برتر از دیگرى نیست و اسلام راه رفع ظلم به زنان را اصلاح ذهنیت ها، آشنایى زن و مرد به نظامارزشی و حقوقی و شخصیتی یکدیگر و تدوین برنامه هاى اخلاق محور مى داند