حقوق کودک در خانواده از دیدگاه اسلام

قرآن کریم برای پرورش انسانهایی کامل، رهنمودهایی را در قالب احکام شرع بیان داشته است تا انسانها با عمل به آنها بتوانند بهترینزمینه برای رشد فرزندان را مهیا کنند. این دستورات قبل از انعقاد نطفه با ایجاد پیوند زناشویی بین زن و مرد آغاز میگردد. همچنین در مرحلهبارداری، برای جلوگیری از عقب ماندگی جسمی و اخلاقیات زشت و فاسد فرامینی را به والدین داده است. بعد از تولد کودک نیز با بیان احکامیمومنان را به انجام آن فرا میخواند. اعمالی مانند: گفتن اذان و اقامه در گوش کودک، ختنه، ولیمه نوزاد، عقیقه و… . همچنین ائمه اطهار(علیهمالسلام) با استمداد از قرآن کریم و بیان سیره خود، در تربیت کودک، مومنان را راهنمایی می کنند. در این مقاله بر آن شدیم که به بررسی اینرهنمودها به منظور تربیت انسانهایی صالح وسالم بپردازیم