تحقیق و استخراج مصادر اقوال کتاب مفتاح الکرامه

نظر به این که کتاب شریف "مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه" تالیف سیدمحمدجواد حسینی‌عاملی ، مشتمل اقوال بیش از یک صد فقیه و عالم اسلامی است و لذا استخراج مصادر اقوال فقهاء مذکور در آن ، مجتهدان و پژوهشگران را از مراجعه به ماخذ مربوطه - که سخت دشوار می‌باشد بی‌نیاز می‌نماید. ضمنا بجز استخراج مصادر اقوال ، کارهایی که انجام می‌پذیرد عبارت است از: نسخه‌یابی ، استنساخ ، مقابله اصل قرار دادن نسخه اصح و ارحج ، استخراج مصادر روایات ، توضیح اعلام ، فهارس و ...