امر آمر قانونی در حقوق کیفری ایران

یکی از راههایی که می‌تواند مرررر جهت پیشرفت دستور کارایی داشته باشد، تالیف فرهنگ است که می‌تواند مرررر جهت انسجام آرای دستورنویسان موثر واقع شود مرررر این رساله با توجه به آغاز راه فرهنگ دستوری مرررر زبان فارسی تا حد امکان به واژه‌هایی که امروزه کاربرد دارند پرداخته‌ام.