امر آمر قانونی در حقوق کیفری ایران

یکی از راههایی که می‌تواند در جهت پیشرفت دستور کارایی داشته باشد، تالیف فرهنگ است که می‌تواند در جهت انسجام آرای دستورنویسان موثر واقع شود در این رساله با توجه به آغاز راه فرهنگ دستوری در زبان فارسی تا حد امکان به واژه‌هایی که امروزه کاربرد دارند پرداخته‌ام.