مکانیزم توزیع ثروت و درآمد از نگاه قرآن و روایات

این تحقیق دارای یک مقدمه و هفت فصل می باشد. مرررر فصل اول کلیات و مفاهیم شامل بیان مساله پژوهش، سوالات اصلی و فرعی پژوهش، اهمیت پژوهش، اهداف پژوهش، فرضیه های پژوهش و تعریف و جایگاه توزیع و نظریه و اختلاف نظرهای مکاتب اقتصادی درباره توزیع مطرح شده است. مرررر فصل دوم اهمیت کار و تولید از دیدگاه اسلام شامل تعریف تولید و تشویق به آن، تولید مرررر پرتو وحی، اهداف و انگیزه های تولید و اقسام تولید بررسی شده است. مرررر فصل سوم مبانی و توزیع ثروت و درآمد مرررر اسلام،‌ شامل اصالت فرد و جامعه، حدود مالکیت و اقسام آن،‌دیدگاه اسلام راجع به مال و ثروت، دیدگاه اسلام راجع به عدالت اجتماعی و اقتصادی،‌ارائه گردیده و مرررر فصل چهارم راهکارهای توزیع قبل از تولید شامل منابع طبیعی، مالکیت انفال، مشترکات و مباحات اولیه، مرررر اقتصاد اسلامی بیان شده و مرررر فصل پنجم راهکارهای توزیع پس از تولید شامل عوامل تولید، قراردادهای عوامل تولید و سهم و حقوق عوامل تولید مورد بررسی قرار گرفته و مرررر فصل ششم راهکارهای توزیع مجدد، شامل مالیاتهای شرعی همچون زکات و خمس و جزیه، مالیاتهای حکومتی و وجوهات مردمی مانند انفاقات،‌ صدقات و موقوفات مورد بحث قرار گرفته و بالاخره مرررر فصل هفتم جمع بندی نهایی و نتیجه گیری پژوهش ارائه می‌گردد.