بررسی تاثیر نگرش فرهنگ اسلامی بر مدیریت رفتار سازمانی، (با توجه به بعد) فردگرایی- جمع گرایی براساس مدل هافستد و تبیین مدل مفهومی آن

با بررسی تاثیر فرهنگ اسلامی بر مدیریت رفتار سازمانی (با توجه به بعد) فردگرایی-جمع گرایی بر مبنای مدل فرهنگی هافستد مشخص شد که برخلاف تک بعدی بودن فردگرا یا جمع گرا بودن نگرش مرررر جوامع کنونی، فرهنگ اسلامی به هر دو بعد اعتقاد دارد و برمبنای آموزه های برگرفته از قرآن و سنت مرررر شرایط و موقعیت های مختلف با توجه به فرد، گروه و سازمان ابعاد مطابق با این سه مولفه را به کار می برد.
کلید واژه: فردگرایی، جمع گرایی، فرهنگ، فرهنگ سازمانی، اسلام، فرهنگ اسلامی