حقوق زندانیان در فقه اسلام، حقوق موضوعه و اسناد بین الملل

این تحقیق که در دو بخش تنظیم شده است، ضمن ارائه و تحلیل اهم مقررات فقه اسلامی، اسناد بین المللی و حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران در رابطه با حقوق زندانیان، در این قلمرو مطالعاتی به بیان بایدها و نبایدها می پردازد. اما آنچه مسلم است این که مطالعه از دیدگاههای فوق آشنایی مقدماتی و اولیه با مفاهیم و کلیات موضوع تحقیق را می طلبد. لذا بدین منظور بخش اول این تحقیق تحت عنوان ((مجازات)) به دو فصل تقسیم می گردد. در فصل اول ((کلیات مجازاتها)) (تعریف، تحولات و اهداف مجازاتها) و در فصل دوم تحت عنوان ((مجازات زندان)) مطالبی چون: تعریف و اقسام زندان، تاریخچه زندان، هدف مجازات زندان و منابع حقوق زندانیان مورد بررسی قرار گرفته است. و اما بخش دوم با عنوان ((حقوق زندانیان)) به دو فصل تقسیم گردیده که فصل اول آن به ((موضوع حقوق زندانیان)) اختصاص دارد و در این فصل جنبه های مختلف حقوق زندانیان (شخصی، خانوادگی-اجتماعی) با توجه به مقررات فقه اسلام، اسناد بین المللی و حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است و فصل دوم نیز به ((اجرای حقوق زندانیان)) اختصاص داشته که در آن مباحثی چون روش اداره زندان، تکالیف کارگزاران زندان نسبت به زندانیان و نظارت و پیگیری حقوق زندانیان پرداخته شده است.