تحلیل مردم شناختی روزه و آئین روزه داری در ادیان (مورد مطالعه دیانت یهود و اسلام)

مرررر پژوهش حاضر ، محقق با نگرش مردم شناختی روزه و روزه داری و همچنین آئین ها و مناسک مربوط به آن را مرررر میان پیروان ادیان یهود و اسلام مورد بررسی ، تحلیل و مقایسه قرار داده است و ضمن بیان واجبات ، ممنوعات ( تابو) هر دو آئین به انواع روزه های واجب و مستحب و ویژگی های کلی آنها پرداخته است .
اصلی ترین هدف این پژوهش تحلیل مردم شناختی روزه و آئین روزه داری مرررر ادیان یهود و اسلام می باشد . مرررر این تحقیق جهت چارچوب نظری از مکاتب کارکرد گرایی و تفسیر گرایی نمادی استفاده نموده است . و روش بکار گرفته شده مرررر این تحقیق از نوع کیفی و روش ژرفانگر است که با ابزار مصاحبه عمیق و مشارکت همراه با مشاهده اطلاعات توسط پژوهشگر جمع آوری شده است همچنین جامعه آماری این تحقیق را پیروان دین یهود و اسلام مرررر منطقه 6 تهران ( محله یوسف آباد ) تشکیل داده است که مرررر یافته های تحقیق بر اساس اطلاعات بدست آمده میان صور و مناسک روزه داری یهودیان و مسامانانن شباهتهای به چشم می خورد ، تا ضمن فواید و کارکرد های روزه و روزه داری به شباهتها و تمایزات هر دو دیانت پرداخته که سرانجام مرررر نتیجه گیری منعکس می باشد .