نقد و بررسی نظریه آزادی انتخاب دین

این رساله در چهار فصل به بررسی مساله آزادی انتخاب دین می پردازد.در فصل اول با عنوان کلیات و مفاهیم ، ابتدا به تحلیل معنای آزادی و تعریف های مختلف آن از دیدگاه اسلام و غرب پرداخته است. سپس به بررسی مفهوم دین و انواع تعریف های ارائه شده از جانب اندیشمندان مسلمان و غرب می پردازد. در فصل دوم با عنوان آزادی و انواع آن ، نخست اختیار و آزادی تکوینی با دلایل مختلف به اثبات رسیده و سپس آزادی بیان از دیدگاه اسلام و غرب مورد بررسی قرار گرفته و بعد بحث آزادی عقیده مطرح شده است و در آخر بحث آزادی عمل از دیدگاه اسلام بحث شده است.در فصل سوم با عنوان دلایل قائلان و منکران آزادی انتخاب دین از نقطه نظر برون دینی و درون دینی با توجه بر آیات و احادیث و مشی معصومان مورد توجه قرار گرفته است. در فصل چهارم با عنوان شبهات آزادی انتخاب دین به بررسی و ارزیابی سه موضوع مهم ارتداد، جهاد و اخذ جزیه اختصاص داده شده است.