معیارها و اصول ارزیابی عملکرد در متون دینی اسلامی

از مهمترین وظایف مدیران منابع انسانی در سازمانهای امروزی وظیفه ارزیابی عملکرد می‌باشد. در این تحقیق این موضوع از دیدگاه متون دینی اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است و با عنوان "معیارها و اصول ارزیابی عملکرد در متون دینی اسلامی " ارائه گردیده است . دلیل اینکه این موضوع از زاویه دیدگاه دینی مورد تحقیق قرار می‌گیرد این است که فرهنگ غالب در سازمانهای کشور ما فرهنگ دینی است و در صورتی که مسآله، در منابع دینی ریشه داشته باشد و کاربرد آن با اثربخشی بیشتر همراه خواهد بود. روش تحقیق در این پایان نامه روش تحلیل محتوا می‌باشد. تحلیل محتوا روشی است برای پاسخ دادن به سوالهایی در باره محتوای یک پیام، و در تعریف آن آمده است : این روش برای شناخت و برجسته ساختن محورها یا خطوط اصلی یک متن یا متون مکتوب بکار می‌رود محور تحقیق در این رساله، سئوالات پژوهشی آن می‌باشند که به ترتیب عبارتنداز: 1 - آیا ارزیابی عملکرد بعنوان یک وظیفه مدیریتی مستند دینی دارد؟ 2 - مهمترین شاخصها و معیارهای ارزیابی عملکرد در اسلام چه می‌باشند؟ 3 - آیا از این معیارها و شاخصها در شیوه‌های ارزیابی عملکرد فعلی کارکنان دولت استفاده می شودد؟ 4 - چه شیوه‌ای را به عنوان الگویی مناسب برای ارزیابی عملکرد می‌توان پیشنهاد کرد؟ پس از بررسی متون دینی(قرآن و نهج‌البلاغه) روشن گردیدکه اولا" موضوع ارزیابی عملکرد مستند دینی دارد و ثانیا" بر ضرورت انجام آن تاکید شده است . در این تحقیق مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد از نظر اسلام، عوامل عملکردی(نفس کار)، رفتار شغلی و صفات و ویژگی‌ها دانسته شدند، و عواملی هم بعنوان اصولی که همیشه باید مد نظر باشند شناسایی شدند. این اصول عبارت بودند از : 1 - واقع‌گرایی و حق مداری. 2 - اصل عدالت و عدم بخس . 3 - اصل انعطاف . 4 - دقت در معیارها و پرهیز از شتابزدگی. 5 - قصد اصلاح و بهبود. 6 - اصل استمرار. در ادامه شیوه فعلی ارزیابی عملکرد کارکنان مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید که این شیوه مخالفتی با دیدگاه اسلام در این زمینه ندارد.