شناخت نگرش نوجوانان و جوانان به مولفه های اسلام و غرب در فارس

این تحقیق در پی آن است که با پیش بینی علمی ضریب افزایش جمعیت در 10 سال آینده و سهم جمعیت جوان از این افزایش، اقدام به ارزیابی بخش ایده، آرمان و ارزش فرهنگ نماید .در این میان با توجه به دو قطب قوی و مسلط فرهنگی در جامعه، یعنی قطب سنت و ارزش های دینی و قطب مدرنیسم و عوامل تمدن و فرهنگ غربی، می بایست مولفه های هر کدام از دو فرهنگ اسلام و غرب را باز شناخت و گرایش جوانان ایرانی را به هر کدام از این دو ایدئولوژی کانونی اندازه گیری کرد . این پژوهش به دنبال این هدف است که به وسیله پرسشنامه و از طریق شیوه ها و تکنیک های آماری معین کند که چه دسته از عوامل اقتصادی برآورده کننده نگرش مثبت یا منفی جوانان به ارزش ها و مولفه های فرهنگی اسلامی و فرهنگ غربی و در نتیجه چگونگی فرهنگ کنونی و آتی غالب در ایران است .