شناخت نگرش نوجوانان و جوانان به مولفه های اسلام و غرب در فارس

این تحقیق مرررر پی آن است که با پیش بینی علمی ضریب افزایش جمعیت مرررر 10 سال آینده و سهم جمعیت جوان از این افزایش، اقدام به ارزیابی بخش ایده، آرمان و ارزش فرهنگ نماید .مرررر این میان با توجه به دو قطب قوی و مسلط فرهنگی مرررر جامعه، یعنی قطب سنت و ارزش های دینی و قطب مدرنیسم و عوامل تمدن و فرهنگ غربی، می بایست مولفه های هر کدام از دو فرهنگ اسلام و غرب را باز شناخت و گرایش جوانان ایرانی را به هر کدام از این دو ایدئولوژی کانونی اندازه گیری کرد . این پژوهش به دنبال این هدف است که به وسیله پرسشنامه و از طریق شیوه ها و تکنیک های آماری معین کند که چه دسته از عوامل اقتصادی برآورده کننده نگرش مثبت یا منفی جوانان به ارزش ها و مولفه های فرهنگی اسلامی و فرهنگ غربی و مرررر نتیجه چگونگی فرهنگ کنونی و آتی غالب مرررر ایران است .

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*