چالشهای دوران مدرن (با رهیافتی دینی)

بخش نخست :مرررر این بخش کوشش شده است تا دورنمایی از دوران جدید و تمدن مدرن(مدرنیته) ارائه شود. بخش دوم: مرررر این بخش با نگاهی گذرا به چالشها و بحرانهای دوران مدرن، بالاجمال به مهمترین رویکردها و دیدگاههای انتقادی نسبت به فرهنگ و تمدن جدید پرداخته شده است و مرررر فصلی مجزا رویکرد پست مدرن (به عنوان یکی از مهمترین واکنشها مرررر برابر بحرانهای دوران نوین و هم به عنوان وضعیت مدرنیته مرررر انتهای راه) مطرح گردیده است.بخش سوم (رهیافت دینی). این بخش مرررر سه فصل ارائه شده است. مرررر فصل نخست با نگاهی دینی (اسلامی ) به داوری مرررر مورد برخی از مهمترین مولفه های معرفتی دنیای مدرن(مدرنیسم) پرداخته شده است. مرررر فصل دوم نیز مرررر باب نقد و بررسی اندیشه پست مدرنیسم و میزان توانایی آن نسبت به نجات انسان معاصر-با رهیافتی دینی-اشاراتی آمده است.فصل سوم از بخش پایانی نیز چالشها و بحرانهای انسان مدرن را مرررر چهار محور مورد وارسی و مطالعه قرار داده است.