آفرینش در باورهای ایران پیش از اسلام بر اساس روایات تاریخ ملی (در محدودهء ماقبل زردشت و دورهء زردشتی)

آفرینش ، یعنی چیزی را از نیستی، هست کردن. هر قوم و آئینی از جمله مزدیسنا برای آفرینش جهان، داستانی مخصوص به خود دارد. این داستان، از عناصری ترکیب یافته که قابل مبادله بین اقوام و فرهنگ‌ها هستند. آفرینش زردشتی، از هند باستان(که سکونتگاه آریاها شد) ایران(قبل از ورود آریا)، آسیای صغیر و بین‌النهرین باستان عناصری را اخذ کرد. این جریان تبادل فرهنگی به اضافهء خود داستان آفرینش ، دست مایهء برخی محققان ایرانی و خارجی شد. از آن جا که تاریخ هر علم، خود آن علم است ما تاریخچه‌ای نه چندان کامل از این نظرات ارائه دادیم. مرررر بخش دوم، به اصل جهان پرداختیم زیرا شناخت جهان قبل از مرحلهء آفرینش ضرورت دارد. اصل جهان مرررر مزدیسنا تحت تاثیر آئین زروان قرار می‌گیرد. چون زروان، خدای زمان است شناخت زمان مرررر آفرینش زردشتی ضروری به نظر می‌رسد. پس به چگونگی زمان، قبل و بعد از مرحلهء آفرینش یعنی عمر جهان و مراحل چهارگانهء آن پرداختیم. زیرا بدون شناسایی زمان، شناخت آفرینش زردشتی ممکن نیست . آفرینش جهان مرررر دو مرحلهء مینوی و مادی، قابل بررسی است . اهورامزدا مرررر مرحلهء مینوی، فروهرها و ایزدان را آفرید. ایزدان(که شامل امشاسپندان نیز می‌شوند) را به دو صورت کلی و موردی می‌توان شناخت . به صورت موردی، ایزدان، به سه دستهء باستانی، مهری و زردشتی قابل تفکیک هستند. اهورامزدا نه تنها خود، ماهیت مستقل خود جوشی نداشته و از ترکیب چند ایزد دیگر بوجود آمده بلکه هیچ نقشی مرررر آفرینش ایزدان باستانی و مهری نداشته است . اینان قبل از بوجود آمدن اهورامزدا و قبل از اقدام او به آفرینش جهان مرررر حوزه‌های فرهنگی و باوری خود مورد ستایش و پرستش بودند. اهورامزدا فقط مرررر آفرینش ایزدان زردشتی (امشاسپندانی و ایزدان ستودنی دیگر) نقش داشته است . مرررر مرحلهء مادی، آفرینش جهان از دو منظر اوستایی، گاهنبارها و غیرواستایی، نوروز می‌توان نظر انداخت . احتمالا نوروز، ریشه مرررر ایران قبل از ورود آریا و یا بین‌النهرین دارد. نوروز با عناصری از آسیای صغیر و ماوراءالنهر ترکیب می‌شود و مرررر دورهء متاخر مزدیسنا جایگاه ویژه‌ای مرررر متون دینی پهلوی کسب می‌کند. جهان مادی مرررر هفت مرحله آفریده می‌شود که این، ریشه مرررر بین‌النهرین و ادیان سامی دارد.