مالکیت و استخراج معدن از دیدگاه فقهاء همراه با نگاهی به معادن ایران

این پایان‌نامه مرررر چهار فصل و تحت عناوین انفال از دیدگاه فقهای بزرگوار اسلام، معدن از دیدگاه فقهای گرانقدر اسلام، استخراج معدن از دیدگاه فقهای اسلام، نظری اجمالی بر معادن ایران و نیز چند پیوست آماری و قوانین و مقررات مربوطه تنظیم شده است .