بررسی خاستگاه و مبانی اندیشه های فلسفی اسلام و عوامل موثر درتکوین و توسعه آن در 2 سده اول هجری

این پایان نامه مرررر شش فصل تنظیم شده است: فصل اول با عنوان ملاحظات مقدماتی سلسله مباحثی را به عنوان مدخل و طرح بررسی موضوع از نظر گذرانده و مرررر فصل دوم که هسته اصلی این بررسی را شامل می شود و از نزول قرآن کریم تا سال 41ه.ق ادامه می یابد با بیان سطح علم و فرهنگ عرب جاهلی و عوامل موثر مرررر مهیا شدن اعراب برای پذیرش اندیشه های اسلامی ، به بررسی عوامل بنیادین و زیربنایی مرررر کنار عوامل روبنایی موثر مرررر تکوین و توسعه اندیشه های اسلامی و فلسفی پرداخته شده است. مرررر تبیین گزاره های فلسفی و عقلانی قرآن کریم مرررر موضوعات هستی شناسی ‏‎Ontology‎‏ ، معرفت شناسی‏‎Epistemology‎‏ و ارزش شناسی ‏‎Axiology‎‏، گزاره های هر یک از حوزه های معرفت فلسفی را از قرآن کریم استخراج و طبقه بندی نموده ، سپس با اشاره به شواهدی از وجود تعالیم فلسفی پیامبر اکرم (ص) و جستاری مرررر شخصیت فلسفی علی (ع) ، این فصل به پایان می رسد. مرررر فصل سوم که از سال 41 تا اوایل قرن دوم هجری را شامل می شود به بررسی اوضاع فرهنگی و سیاسی و علمی این هعغهعغه پرداخته و با بیان افکار شخصیت های علمی و فرهنگی همراه با ابعاد شخصیت فلسفی آنان و نیز با اشاره به مکتب های فکری و نحله ها و مذاهب ، این فصل به آخر می رسد.فصل چهارم که از اوایل قرن دوم تا سال 170 ه.ق را شامل می شود و نیز فصل پنجم که از سال 170 تا اوایل قرن سوم را مرررر بر می گیرد براساس فصل سوم و به همان شیوه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. مرررر فصل ششم با نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات این رساله به پایان می رسد.