بررسی تطابق آثار تغییرات جریان نقدی پول با دیدگاههای نظام ارزشی اسلام

از مسائل مهمی که مرررر عرصه اقتصاد امروزه دنیا مطرح می‌باشد، تصمیم‌گیری است بطوریکه مرررر انجام کلیه طرحهای سرمایه‌گذاری، توجیه اقتصادی لازم می‌باشد و یکی از مهمترین ابزار مرررر این روش ، تکنیکهای اقتصاد مهندسی می‌باشد که "نرخ بهره" مرررر این علم دارای نقشی تعیین‌کننده می‌باشد. از سوی دیگر با توجه به حرمت مسلم ربا مرررر دین مبین اسلام و با فرض اینکه بین بهره و ربا تفاوت خاصی وجود نداشته باشد، کاربرد این علم با دیدگاههای ارزشی اسلام مغایر به نظر می‌آید.. البته باید مرررر نظر داشت هر نوع دریافت اضافی مرررر معادلات از مصادیق ربا و حرام نمیباشد، که به منظور تبیین این ابهامات فتاوی مراجع عظام استفتاء شده است . مرررر این تحقیق سعی شده است ضمن بررسی مفاهیمی از قبیل ربا، بهره، پول، تورم و اقتصاد مهندسی، تفاوتهای سیستم اقتصاد اسلامی و سرمایه‌داری مرررر این زمینه‌ها بررسی گردد. پس از بررسی مفهوم بهره مرررر اقتصاد سرمایه‌داری و به تبع آن اقتصاد مهندسی و نیز مقایسه نظرات مراجع عظام، مفهوم جدیدی تحت عنوان "نرخ سود" معرفی گردیده و بدین ترتیب فاکتور جدیدی برای تصمیم‌گیری اقتصادی مرررر قالب نظام ارزشی دین مبین اسلام جهت ارزیابی اقتصادی طرحها ارائه شده است . بدین منظور روند سودآوری مرررر پاره‌ای از صنایع کشور مرررر یک دوره زمانی بررسی شده و تداوم روند آن مبنایی برای برآورد نرخ سودآوری مرررر آن صنعت تلقی گردیده است . نرخ سود مذکور بعنوان جایگزین نرخ بهره بانکی مرررر فرمولهای اقتصاد مهندسی برای ارزیابی اقتصادی طرحها تلقی گردیده است و فرمولهای عنداللزوم مورد تجدید نظر قرار گرفته‌اند.