بررسی تطابق آثار تغییرات جریان نقدی پول با دیدگاههای نظام ارزشی اسلام

از مسائل مهمی که در عرصه اقتصاد امروزه دنیا مطرح می‌باشد، تصمیم‌گیری است بطوریکه در انجام کلیه طرحهای سرمایه‌گذاری، توجیه اقتصادی لازم می‌باشد و یکی از مهمترین ابزار در این روش ، تکنیکهای اقتصاد مهندسی می‌باشد که “نرخ بهره” در این علم دارای نقشی تعیین‌کننده می‌باشد. از سوی دیگر با توجه به حرمت مسلم ربا در دین مبین اسلام و با فرض اینکه بین بهره و ربا تفاوت خاصی وجود نداشته باشد، کاربرد این علم با دیدگاههای ارزشی اسلام مغایر به نظر می‌آید.. البته باید در نظر داشت هر نوع دریافت اضافی در معادلات از مصادیق ربا و حرام نمیباشد، که به منظور تبیین این ابهامات فتاوی مراجع عظام استفتاء شده است . در این تحقیق سعی شده است ضمن بررسی مفاهیمی از قبیل ربا، بهره، پول، تورم و اقتصاد مهندسی، تفاوتهای سیستم اقتصاد اسلامی و سرمایه‌داری در این زمینه‌ها بررسی گردد. پس از بررسی مفهوم بهره در اقتصاد سرمایه‌داری و به تبع آن اقتصاد مهندسی و نیز مقایسه نظرات مراجع عظام، مفهوم جدیدی تحت عنوان “نرخ سود” معرفی گردیده و بدین ترتیب فاکتور جدیدی برای تصمیم‌گیری اقتصادی در قالب نظام ارزشی دین مبین اسلام جهت ارزیابی اقتصادی طرحها ارائه شده است . بدین منظور روند سودآوری در پاره‌ای از صنایع کشور در یک دوره زمانی بررسی شده و تداوم روند آن مبنایی برای برآورد نرخ سودآوری در آن صنعت تلقی گردیده است . نرخ سود مذکور بعنوان جایگزین نرخ بهره بانکی در فرمولهای اقتصاد مهندسی برای ارزیابی اقتصادی طرحها تلقی گردیده است و فرمولهای عنداللزوم مورد تجدید نظر قرار گرفته‌اند.