مداخله بشر دوستانه از دیدگاه حقوق بین‌الملل اسلام

امروزه دول اسلامی در حالی با این واژه حقوقی سروکار دارند که از فرصت مشارکت در تدوین این قاعده حقوقی در شرف تکوین همچنان بهره‌مند می‌باشند. بدیهی است که لازمه چنین مشارکت در درجه نخست شناخت و مطالعه ابعاد و جنبه‌های متفاوت مداخله بشر دوستانه از دیدگاه اسلام می‌باشد. رساله حاضر در راستای هدف فوق و ضمن اثبات ادعای وجود مفهوم خاص مداخله بشر دوستانه در حقوق بین‌الملل اسلام علیرغم فقدان این واژه در فقه اسلامی، سعی برآن دارد تا با بهره‌گیری از مستندات فقهی، مفهوم اسلامی مداخله بشر دوستانه، ویژگی‌ها، منابع و مبانی آن را مورد بررسی قرار دهد. بدین ترتیب موضوع این رساله مطالعه ابعاد گوناگون مداخله بشر دوستانه از دیدگاه حقوق بین‌الملل اسلام و نه حقوق بین‌الملل معاصر و یا حتی مقایسه و تطبیق با آن می‌باشد.