مداخله بشر دوستانه از دیدگاه حقوق بین‌الملل اسلام

امروزه دول اسلامی مرررر حالی با این واژه حقوقی سروکار دارند که از فرصت مشارکت مرررر تدوین این قاعده حقوقی مرررر شرف تکوین همچنان بهره‌مند می‌باشند. بدیهی است که لازمه چنین مشارکت مرررر درجه نخست شناخت و مطالعه ابعاد و جنبه‌های متفاوت مداخله بشر دوستانه از دیدگاه اسلام می‌باشد. رساله حاضر مرررر راستای هدف فوق و ضمن اثبات ادعای وجود مفهوم خاص مداخله بشر دوستانه مرررر حقوق بین‌الملل اسلام علیرغم فقدان این واژه مرررر فقه اسلامی، سعی برآن دارد تا با بهره‌گیری از مستندات فقهی، مفهوم اسلامی مداخله بشر دوستانه، ویژگی‌ها، منابع و مبانی آن را مورد بررسی قرار دهد. بدین ترتیب موضوع این رساله مطالعه ابعاد گوناگون مداخله بشر دوستانه از دیدگاه حقوق بین‌الملل اسلام و نه حقوق بین‌الملل معاصر و یا حتی مقایسه و تطبیق با آن می‌باشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*