موازین برخورد حکومت اسلامی با اهل ذمه و مرتدین

تحقیق حاضر به سبب پرداختن به دو موضوع مختلف ، در دو بخش ارائه گردیده است که هر کدام از دو بخش شامل پنج فصل به ترتیب زیر تقدیم می‌گردد: فصل اول شامل تعاریف کلیدی مفاهیم تحقیق و آشنایی اجمالی از سابقهء تاریخی و بطور کلی شامل کلیات خواهد بود . فصل دوم احکام و شرایط قرارداد ذمه را بیان خواهد داشت که شرایط ششگانهء ذمه به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت . در فصل سوم از حقوق و تکالیف اهل ذمه که بازتاب شرایط قرارداد میباشد بحث به میان خواهد آمد و فصل چهارم بالعکس به مسئولیتها و تکالیف حکومت اسلامی نسبت به اهل ذمه خواهد پرداخت و بالاخره فصل پنجم نتیجه‌گیری خواهد بود. اما بخش دوم که به موازین برخورد حکومت اسلامی با مرتدین اختصاص یافته است در پنج فصل به ترتیب زیر ارائه گردیده است : فصل اول شامل کلیات بحث یعنی همان تعاریف کلیدی و سابقهء تاریخی بوده و در فصل دوم به سبب ارتباط نزدیک و تنگاتنگ تابعیت با مفهوم ارتداد، به بحث و بررسی دربارهء مفهوم تابعیت و انواع آن پرداخته خواهد شد. فصل سوم مختص احکام ارتداد و مرتدین و فصل چهارم بیانگر وظیفهء حکومت اسلامی و مسئولیتهای آن در برابر مرتدین میباشد و بالاخره فصل پنجم تحت عنوان نتیجه‌گیری پایان بخش بحث خواهد بود.