مدیریت منابع انسانی از دیدگاه اسلام

مدیریت منابع انسانی عهده‌دار تنظیم روابط کارکنان و سازمان است . از آن جا که مدیریت منابع انسانی خود محصول تکامل نگرش صاحب نظران مدیریت به انسان بوده است مرررر این تحقیق تلاش می‌شود نظر اسلام مرررر خصوص انسان و روابط وی با سازمان تبیین گردد. برخی از سئوال‌های تحقیق مرررر این پژوهش از این قرار است . آیا مرررر حیطه مدیریت منابع انسانی می‌توان گزاره‌هایی از منابع زیر استخراج کرد و با مرررر کنار هم نهادن آنها به نظام‌سازی پرداخت ؟ آیا مرررر صورت دستیابی به نظام‌های خاص مرررر مدیریت منابع انسانی می‌توان با جمع‌بندی این نظام‌ها به اصولی مرررر قلمرو این گرایش از مدیریت رسید؟ هدف این تحقیق تبیین و توضیح دیدگاه‌های اسلام مرررر خصوص برنامه‌ریزی، شناسایی، انتخاب به کارگماری، حقوق و دستمزد تربیت و پرورش نیروی انسانی مرررر قالب منابع انسانی است . نتیجه این تحقیق می تواند به عنوان منبع درسی مدیریت منابع انسانی مرررر گرایش‌های مختلف رشته مدیریت مورد استفاده قرار گیرد. همچنین آشنایی مدیریان و برنامه‌ریزان نیروی انسانی با راه‌کارهای عملی و دیدگاه‌های اسلامی مرررر خصوص مدیریت منابع کسانی از دیگر اهداف این پژوهش است .