مدیریت منابع انسانی از دیدگاه اسلام

مدیریت منابع انسانی عهده‌دار تنظیم روابط کارکنان و سازمان است . از آن جا که مدیریت منابع انسانی خود محصول تکامل نگرش صاحب نظران مدیریت به انسان بوده است در این تحقیق تلاش می‌شود نظر اسلام در خصوص انسان و روابط وی با سازمان تبیین گردد. برخی از سئوال‌های تحقیق در این پژوهش از این قرار است . آیا در حیطه مدیریت منابع انسانی می‌توان گزاره‌هایی از منابع زیر استخراج کرد و با در کنار هم نهادن آنها به نظام‌سازی پرداخت ؟ آیا در صورت دستیابی به نظام‌های خاص در مدیریت منابع انسانی می‌توان با جمع‌بندی این نظام‌ها به اصولی در قلمرو این گرایش از مدیریت رسید؟ هدف این تحقیق تبیین و توضیح دیدگاه‌های اسلام در خصوص برنامه‌ریزی، شناسایی، انتخاب به کارگماری، حقوق و دستمزد تربیت و پرورش نیروی انسانی در قالب منابع انسانی است . نتیجه این تحقیق می تواند به عنوان منبع درسی مدیریت منابع انسانی در گرایش‌های مختلف رشته مدیریت مورد استفاده قرار گیرد. همچنین آشنایی مدیریان و برنامه‌ریزان نیروی انسانی با راه‌کارهای عملی و دیدگاه‌های اسلامی در خصوص مدیریت منابع کسانی از دیگر اهداف این پژوهش است .