بررسی تحلیلی سبک رهبری رهبران اسلامی (حضرات پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) در آثار شهید علامه مطهری

این تحقیق مرررر پنج فصل تنظیم گردیده و سبک رهبری حضرات پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) را مرررر قبال دو دسته مسائل اصولی و مسائل شخصی مورد بررسی قرار می دهد. دو فرضیه این تحقیق عبارتند از : 1- رهبران اسلامی (حضرات پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) مرررر قبال دو دسته مسائل اصولی و مسائل شخصی دارای دو سبک متفاوت رهبری (رفتاری) بوده اند. 2- سبک رهبری رهبران اسلامی صلابت و قاطعیت مرررر مسائل اصولی و نرمش و انعطاف مرررر مسائل شخصی بوده است. تحقیق حاضر از نوع تحقیق نظری می باشد و مرررر این راستا از روش کتابخانه ای و تکنیک تحلیل محتوا استفاده می شود مرررر فصل ادبیات تحقیق مفاهیم مربوط به رهبری و سبک رهبری از دیدگاه صاحب نظران مدیریت و رهبری و همچنین از دیدگاه شهید مطهری ارائه می گردد و همچنین با ارائه دلایلی تایید می گردد که انسان می تواند مرررر زندگی خود دارای سبک و روش ثابتی باشد. سابقه تحقیق و ویژگیهای تحقیقات انجام شده و خلاء موجود مرررر بخش پایانی این فصل مورد بررسی قرار می گیرد. مرررر فصل روش شناسی تحقیق، چگونگی بکارگیری تکنیک تحلیل محتوا، تعیین مقوله ها و طبقه بندی مضمونهای اصلی متن مرررر مقوله های مربوطه، اعتبار و راستی مقوله ها مورد بررسی قرار گرفته است.