جریان شناسی انحراف در تاریخ اسلام

در مطالعه و بررسی تاریخ اسلام هر چه عقب برگردیم به نتایج روشن تری می رسیم ، در این میان تاریخ صدر اسلام لااقل تا سال 60 هجری از اهمیت خاصی برخوردار است یعنی روند جریانات اصلاحی یا انحرافی با یک نظم منطقی در امتداد جریانات همان عصر تداوم یافته است برای دستیابی به نتایج دقیق تر دایره موضوع در این طرح به جریان انحرافی طلق (یا نماینده جریان وابسته به عصر جاهلیت ) محدود گشته است در این طرح شیوه های مختلف نفوذ این جریان در روند حوادث تاریخ اسلام تا سال 60 هجری در پنج بخش : مکانیسمهای اجتماعی ، فرهنگی ، اعتقادی ، سیاسی و اقتصادی نشان داده خواهد شد.