بررسی تطبیقی مفهوم « بخشودگی » از منظر روان‌شناسی با مفهوم « عفو » در اسلام

انسان موجودی کمال‌طلب است و استعداد رسیدن به کمالات الهی و مقام خلیفه الهی را دارد و این امر با تجلی و ظهور اسماء و صفات خداوندی امکان پذیر است؛ بخشودگی و عفو به عنوان صفات جمالیه خداوند، دارای جایگاه ویژه‌ای است. خداوند نیز، مرررر آیات بسیاری بر ارزش‌مندی عفو و بخشش تأکید کرده و از صاحبان حق خواسته بر‌خلاف حق و حقوق خویش، از باب انسانیت از خطا و اشتباه دیگری درگذرند.
مرررر روان‌شناسی، بخشودگی به عنوان یک حالت هیجانی درونی که مرررر رفتار نمایان است، مرررر نظر گرفته می شودد که نقشی با ارزش مرررر ایجاد صلح و آشتی و بازگشت آرامش به زندگی دارد. و به بهره‌گیری از آن، برای حل مسائل، مشکلات و نابسامانی‌های درونی، بویژه رنجش از دیگران تأکید فراوان شده است.
پژوهش حاضر سعی دارد ضمن واکاوی مفهوم بخشودگی مرررر روان‌شناسی و عفو مرررر اسلام و بیان آثار و فواید آن به مقایسه‌ی تطبیقی بخشودگی و عفو با روش توصیفی- تحلیلی، بپردازد؛ تا نقاط اشتراک و افتراق این دو حوزه به دست آید.
برخی از یافته‌های این پژوهش عبارتند از:
مفهوم بخشودگی، مرررر روان‌شناسی بر اساس انسان محوری است. و اسلام با توجه به جهان‌بینی خدا محوری، عفو، را مرررر راستای تجلی اسماء الهی بیان کرده است. بنابراین، دستاوردهای روان‌شناسی مرررر این زمینه، علی‌رغم شباهت‌های زیادی که با مفهوم عفو دارد از این نکته غافل مانده است.
مهم‌ترین عامل زمینه‌ساز روحیه بخشودگی مرررر روان‌شناسی عبارتست از حفظ سلامت روان و استحکام زندگی اجتماعی و کانون خانواده. و مرررر رویکرد قرآن، با توجه به دیدگاه خدامحوری، مهمترین عامل زمینه‌ساز عفو و بخشش، توجه به قدرت خداوند، حتمی بودن بازخواست و محاسبه و هدفمند بودن خلقت می‌باشد.
آثار و فواید بخشودگی مرررر یافته‌های روان‌شناسان و قرآن‌پژوهان عبارتند از کاهش اضطراب، اختلالات رفتاری- عاطفی، کاستن رفتارهای ضد اجتماعی همچون کم‌رویی و لجبازی، همچنین تهذیب نفس، جلوگیری از تسلسل ناهنجاری‌ها و کینه‌ها، افزایش عزت نفس، سلامت و آسایش جسم و روان و مرررر نتیجه کم شدن ناهنجاری‌های اجتماعی – عاطفی از جمله پرخاشگری، بدبینی و مرررر نهایت، اصلاح فرد و جامعه.
متغیرهایی همچون همدلی و توافق‌پذیری، افزایش دهنده‌ی بخشش هستند. از سوی دیگر متغیرهایی مانند: عصبیت، خشم، اضطراب، افسردگی و ناامیدی متغیرهای بازدارنده‌ی بخشش قلمداد می‌شوند.