بررسی تبعیض نژادی از دیدگاه اسلام و کنوانسیون های بین المللی با نگاهی به حقوق ایران

تبعیض نژادی اصطلاحی است که معانی مختلفی برای آن بیان شده است که مرررر واقع همه آنها به این مفهوم بر می گردد کهمبنای برتری میان افراد و گروه های مختلف، رنگ پوست، نژاد و ریشه ملی و قومی باشد.تبعیض نژادی به عنوان یکی از مهم ترینمشکلات و آسیب های جوامع و ناقض حقوق انسان ها مرررر هعغهعغه های مختلف تاریخی بوده است؛ و موجب برتری و سلطه گروهی برگروه دیگر و عامل ایجاد اختلاف و بروز ناامنی و جنگ مرررر جوامع مختلف شده است. تبعیض نژادی به عنوان یک عامل نقض کنندهحقوق بشر، مرررر مکتب اسلام و مرررر اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های بین المللی نفی شده است.جمهوری اسلامی ایرانتبعیض نژادی را محکوم نموده است. اصول اولیه قانون اساسی که بر مبنای تعالیم دینی تدوین شده اند؛ برتساوی عموم افراد ملتصرف نظر از رنگ، نژاد، زبان و ... تأکید دارد. کشور ایران مخالفت خود را نسبت به تبعیض نژادی با ملحق شدن به کنوانسیون هایبین المللی مرررر مورد تبعیض نژادی نشان داده است.