تبیین وظایف اخلاقی و دینی فرزندان نسبت به والدین در متون اسلامی

موضوع این پایان‌نامه بررسی وظایف اخلاقی و دینی فرزندان نسبت به والدین مرررر متون اسلامی است که با تلاش و جستجو و تامل مرررر آیات قرآن و استفاده از احادیث ائمه طاهرین علیهم السلام و نیز استفاده از اندیشه‌ها و اندرزهای علماء علوم دینی تدوین شده است. پایان‌نامه حاضر شامل شش فصل و یک نتیجه‌گیری است. مرررر فصل اول : کلیات تحقیق بیان شده است. مرررر فصل دوم : اهمیت و جایگاه والدین مرررر متون اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. مرررر این فصل نخست مقام و منزلت والدین از نظر قرآن کریم بررسی شده و سپس مقام و موقعیت والدین از زبان ائمه معصومین (ع) مرررر احادیث اسلامی بیان شده است. همچنین مرررر این قسمت به طور اجمالی مقام پدر و مادر از منظر آموزه‌های اسلامی بیان شده است. مرررر فصل سوم : انواع گونه‌های مختلف وظایف فرزندان همچون اخلاقی، دینی، اجتماعی و اقتصادی با استفاده از متون اسلامی بررسی گردیده است. فصل چهارم : شامل دو قسمت می شودد. مرررر قسمت اول، احسان و نیکی و اهمیت آن ذکر شده است و سپس نیکی والدین و آثار دنیوی آن بیان گردیده است. مرررر قسمت دوم به نیکی به والدین و آثار اخروی آن پرداخته است. مرررر فصل پنجم عاق والدین مورد بحث قرار گرفته است. اول معنای عاق، سپس سبب عاق و مراتب آن بیان شده است. مرررر ادامه آثار دنیوی عقوق والدین بیان شده است. فصل ششم شامل سه قسمت می شودد. مرررر قسمت اول از گستره و قلمرو وظایف فرزندان نسبت به والدین بحث شده است که مرررر ضمن آن وظایف فرزندان بعد از مرگ والدین بررسی شده است. مرررر قسمت دوم محدوده اطاعت فرزندان از والدین ذکر شده است. مرررر قسمت سوم وظیفه فرزندان نسبت به والدین غیرمسلمان اعم از کافر و مشرک و وظیفه فرزندان نسبت به والدین گناهکار بررسی شده است و مرررر پایان نتیجه‌گیری از کل مطالب آورده شده است.