عدالت و آزادی اندیشه‌گران دوران ناصری (1313-1264)

اندیشه عدالت و آزادی محورهای سیاسی اندیشه‌ورزی اندیشه‌گران دوران ناصری است . در میان اندیشه‌گران دوران ناصری، روشنفکران این دوران قرائت جدیدی از عدالت ارائه کردند که با مفهوم و اندیشه آزادی در پیوندی وثیق و تنگاتنگ بود. قرائتی که به نگاه ویژه آنان نسبت به انسان و آگاهی آنان از ساحت اندیشه نوین سیاسی باز می‌گشت . نگارنده برای ایضاح بیشتر این نوآوری، قرائت‌های پیشین از عدالت را که نزد برخی از اندیشه‌گران این دوران تداوم داشت مورد پژوهش قرار داده است . اندیشه آزادی نیز برای نخستین بار در مفهوم آزادی‌های اجتماعی سیاسی توسط روشنفکران دوران ناصری به شکل ارائه طریق برای حل معضل ساخت قدرت مطرح گردید و بر مبناء چنین اندیشه و آن قرائت نو از عدالت بود که این جناح از اندیشه‌گران، قرائت‌های پیشین از عدالت را به چالش کشیدند. این پژوهش قصد آن دارد که در کنار گزارش تاریخی از این دو اندیشه در نگاه اندیشه‌گران این دوران ارتباط این دو مفهوم و نیز چرایی تنوع قرائت‌ها از این دو مفهوم را در حد توان اندک خود تبیین کند. مقوله دیگری که این پژوهش در تلاش برای تبیین آن است ، ارتباط دیالکتیکی این دو مفهوم با مناسبات اجتماعی – اقتصادی ویژه‌ای است که برای نخستین‌بار در دوران ناصری در ایران تکوین پیدا کرد، می‌باشد.