بررسی تطبیقی میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی با نهج البلاغه

با توجه به اهمیت حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مرررر هزاره سوم و تکاپوی گسترده ای که برای حمایت و پشتیبانی از حقوق فردی و جمعی ابناء بشر توسط سازمانهای بین المللی و سازمانهای غیر دولتی ملی و بین المللی مرررر پایبندی دولتها به موازین حقوق بشر و مخصوصا حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی صورت می گیرد و با مرررر نظر گرفتن این نکته که کشور ایران به علت دارا بودن مذهب تشیع و استفاده از منابع فقهی و دینی مرررر قانونگذاریهای داخلی خود به دیدگاه های فقهی و مذهبی توجهی خاص داشته بنابراین بررسی دیدگاه‌های امام علی (ع) به عنوان بزرگ مرد مذهب تشیع درباره حقوق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیار پر اهمیت است. موضوع مطرح شده مرررر این تحقیق عبارت است از بررسی تطبیقی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با نهج البلاغه که مرررر این تحقیق فرضیه مطرح شده عبارت است از اینکه نمونه هایی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مرررر نهج البلاغه هم وجود دارد. از این طریق ظرفیت های دینی و مذهبی خود را مرررر جهت عملی کردن بیشتر این حقوق مرررر قوانین داخلی مورد ارزیابی قرار داده است.