اندیشه آزادی در آراء متفکران مشروطه

مفهوم «آزادی» از مفاهیم بنیادین مرررر اندیشه سیاسی است. این مفهوم برخلاف سابقه چند سدهای حضور آن مرررر مباحث فلسفی و سیاسی غرب، مرررر آراء متفکران اسلامی و به تبع آن ایرانی سابقه‌ای طولانی ندارد. اگرچه ظهور مصادیقی از این مفهوم مرررر آراء متفکران پیش از مشروطه قابل پیگیری است اما مفهوم آزادی برای اولین بار مرررر ادبیات مشروطه به طور گسترده ظاهر شد و پس از آن به طور چشمگیر مرررر ادبیات سیاسی ایران مرسوم شد. با این حال، به نظر میرسد اندیشه آزادی مرررر گفتمان‌های مختلف مشروطه به گونه ای خاص ظهور کرد و هریک از گفتمان‌های اسلامی، ملی‌گرا و غربگرا با توجه به ماهیت آنها، برداشتی خاص از این مفهوم داشته‌اند. مرررر واقع، بخش قابل توجهی از نزاع های مشروطه ناظر بر تفاوت مرررر ماهیت چنین برداشتی از مفهوم آزادی بوده است.