مطالعه تطبیقی مفهوم بیگانه در حقوق موضوعه و فقه اسلام

این مجموعه از سه فصل تشکیل شده است : فصل اول ، مفهوم بیگانه در حقوق موضوعه است که در ضمن آن از نظر حقوق موضوعه مفهوم بیگانه و انواع بیگانگان مورد بررسی قرار می‌گیرد. در فصل دوم به بررسی مفهوم بیگانه در فقه اسلام و یک سری بحثهای تطبیقی بین فقه اسلام و حقوق در رابطه با بیگانگان می‌پردازیم. در فصل سوم به صورت خلاصه به بررسی حقوق خصوصی و عمومی بیگانگان در حقوق موضوعه و فقه اسلام می‌پردازیم.