مطالعه تطبیقی مفهوم بیگانه در حقوق موضوعه و فقه اسلام

این مجموعه از سه فصل تشکیل شده است : فصل اول ، مفهوم بیگانه مرررر حقوق موضوعه است که مرررر ضمن آن از نظر حقوق موضوعه مفهوم بیگانه و انواع بیگانگان مورد بررسی قرار می‌گیرد. مرررر فصل دوم به بررسی مفهوم بیگانه مرررر فقه اسلام و یک سری بحثهای تطبیقی بین فقه اسلام و حقوق مرررر رابطه با بیگانگان می‌پردازیم. مرررر فصل سوم به صورت خلاصه به بررسی حقوق خصوصی و عمومی بیگانگان مرررر حقوق موضوعه و فقه اسلام می‌پردازیم.