نماز جمعه و آثار آن

جزوهء حاضر مرررر پنج فصل تنظیم گردیده که مرررر فصل اول نگاهی به لغت و تاریخ نماز جمعه افکنده‌ایم . مرررر فصل دوم مرررر باره‌ئ فضیلت و آداب شب و روز جمعه و نیز ارزش نماز جمعه و آداب آن سخن گفته‌ایم . مرررر فصل سوم قول برگزیده‌مان یعنی قول به وجوب عینی تغیینی نماز جمعه را با ادلهء اربعه اثبات و اقوال دیگر را رد کرده‌ایم . مرررر فصل چهارم، شروط نماز جمعه را مرررر مذاهب خمسه باختصار مورد بحث قرار داده‌ایم و بالاخره مرررر فصل پایانی جزوه مرررر بارهء آثار نماز جمعه و نقش آن مرررر انقلاب اسلامی اخیر و بخصوص دیدگاههای امام قدس سره الشریف مرررر باب نماز جمعه، مطالبی را ذکر کرده‌ایم . مرررر این جزوه سعی شده که کمال اختصار رعایت گردد و موضوعات علیرغم تنوعشان خیلی شاخ و برگ داده نشوند. مرررر فصل سوم، یعنی فصل اثبات قول مختار و رد دو قول دیگر، بیشتر از دو کتاب "عنوان الطاعه فی اقامه الجمعه و الجماعه" تالیف محقق ارزشمند آقا سید اسماعیل حسینی مرعشی و کتاب "صلوه الجمعه" نوشتهء مرحوم آیه الله آقا شیخ مرتضی حائری استفاده شده است .