مبانی فلسفی حقوقی جزاء

این پایان‌نامه مرررر چهار بخش اصلی و یک نتیجه‌گیری، تنظیم شده است ، کلی‌ترین و اساسی‌ترین اصول درباره هستی‌شناسی، انسان‌شناسی و جامعه‌شناسی مرررر چهاربخش مورد توجه قرارگرفته است که خود مرررر تجزیه و تحلیلهای علوم جنایی ماهوی تاثیر بسزائی دارد و آنگاه مرررر بخش پنجم مهمترین اصول کلی مرررر مبانی فلسفی حقوق جزا ارائه شده است . درباره ساختار این پایان‌نامه باید گفت که از آن جائی که موضوع حقوق جزا، انسان زنده است ، از این رو، برای آشنائی با مفهوم "انسان" و "زنده‌بودن" بحث از هستی‌شناسی و روان‌شناسی فلسفی لازم است . از سوی دیگر، حقوق جزا، علم و یکی از علوم اجتماعی است ، از این دید مرررر گام نخست باید به بررسی ذهن و شناخت پرداخت و آنگاه خود علم و علم اجتماعی و نیز فلسفه را مورد توجه قرارداد و سرانجام، هم باید "انسان" را از دید انسان بودن، یعنی انسان‌شناسی و هم از دید زندگی با همنوعان خود، یعنی جامعه‌شناسی بررسی کرد. نتیجه همه این مباحث ، یک رشته اصول کلی عقلی خواهد بود که مرررر بخش پنجم به عنوان مکتب نوین از دیدگاه اسلام مرررر مبانی فلسفی حقوق جزا می‌توان ارائه داد.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*