مقایسه اصول و مبانی کار و تلاش فردی و اجتماعی از منظر اسلام و ماکیاولیسم»