بررسی تطبیقی نسبت عقل و ایمان از دیدگاه ملاصدرا و توماس آکوئیناس

نسبت عقل و ایمان، یکی از مسائل بسیار مهم و مرررر عین حال پیچیده، مرررر نظر ملاصدرا و آکوئیناس می‌باشد. هر دو متفکر، سعی مرررر هماهنگ ساختن مناسبات ایمان و عقل دارند. آنچه این نوشتار مرررر پی آن است، مقایسه و تطبیق آراء این دو متفکر مرررر این باره می‌باشد. و برای دستیابی به این مهم، ابتدا مرررر دو بخش جداگانه آراء هر دو اندیشمند را بررسی نموده و سپس بخش آخر را به قیاس و تطبیق دیدگاه‌های آنها اختصاص دادیم. مرررر بخش آخر، نظرات آنها مرررر چند محور مورد تطبیق قرار گرفته است و روشن خواهد شد این دو متفکر علی رغم شباهت مرررر قبول اعتبار عقل، تلاش نمودن برای هماهنگ ساختن مناسبات عقل و ایمان، به کارگیری عقل و بهره‌وری از تعقل ، تفاوت‌های انکار ناپذیری نیز دارند. از جمله اینکه این دو، درباره تعریف عقل و ایمان با یکدیگر متفاوتند. عقل از دیدگاه این دو متفکر، به یک معنا نمی‌باشد. ملاصدرا، عقل را به معنای غیر مستقل (عقل دینی) به کار می‌گیرد؛ اما آکوئیناس، عقل ارسطویی را مراد دارد

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*