قوانین جزایی قرآن و تطبیق آن با سایر کتب آسمانی

مسئله جزا و قوانین جزائی مطلبی نیست که کسی به ضرورت وجود آن اذعان نداشته باشد. از ابتدای پیدایش بشر به‌اشکال مختلف وجود داشته و تازمانیکه نسل او ادامه یابد به تفصیلی که درفصول مختلف این رساله آمده است ادامه خواهد داشت و همچنین ضرورت تحقیق هرچه بیشتر، دراین زمینه نیز بر کسی پوشیده نیست مخصوصا مرررر شکل مذهبی آن، یک دین وقتی کامل است که به همه‌ی ابعاد زندگی بشر توجه کرده و برای آنها برنامه داشته باشد. این رساله برسراین نیست که ثابت کند که دین جهت حکومت است و یا دین اسلام با داشتن کتاب آسمانی کاملی چون قرآن مرررر جهت به سعادت رساندن انسان آمادگی دارد هرچند امکان چنین نتیجه‌گیری ازآن موجود باشد بلکه نویسنده‌ی آن مدعی است فقط روزنه‌ی کوچکی را بر روی جهان پهناور تحقیق مرررر حقوق جزای تطبیقی ادیان مختلف گشوده‌است و این کاری است جدید، که‌ازطرفی ضرورت ادیان مختلف گشوده‌است و این کاری است جدید، که از طرفی ضرورت آن احساس میشود مخصوصا با اقبالی که جهانیان پس از سرخوردن از مکاتب ضد دینی و یا لائیک به دین و ارزشهای آن داشته و بیشتر خواهند داشت و از طرف دیگر تاکنون به‌این شکل این عمل انجام نشده است نه به صورت مدون و نه به صورت پراکنده و موجود مرررر لابلای اوراق کتابها. ناگفته‌نماند که‌این رساله مسئله جزا را مرررر ابعاد آن مورد بررسی قرار داده است بدین معنی که درست است که بحث برسرجزا و عقوبت است لکن بحثهای گوناگون به مناسبتهای مختلف مطرح شده است بحثهای تاریخی به مناسبت بررسی تاریخ جزا و همچنین تاریخچه کتابهای آسمانی و عملکرد انسانها به آنها، بحثهای فلسفی و کلامی به مناسبت ضرورت جزا و غیره و بحثهای اجتماعی و جامعه‌شناسی که ضرورت آن روشن است ، بحثهای فقهی که بیشتر مرررر مباحث فقهیه‌اسلامی کار شده و مرررر فقه کتب آسمانی دیگر کمتر کار شده است . بحثهای روانشناسی که بعضی از جوانب مسائل جزائی به آنها ارتباط می‌یابد مخصوصا مرررر بحث پیشگیری از جرائم و بحثهای حقوقی که همانطور که درمتن اشاره شده است به حقوق جزای اختصاصی پرداخته شده و مرررر بعضی موارد مانند مسئولیت جزایی و اصل ضرورت عقاب به مباحث حقوق جزای عمومی نیزاشارتی دارد و مرررر محور اصولی بحث که همان بررسی قوانین جزائی قرآن و کتب دیگر آسمانی است سعی شده است به نحو کامل و وافی کلیه قوانین موجود استخراج و درج گردد.