اصول حاکم بر توسعه اقتصادی از دیدگاه اسلام

هدف این پژوهش، ارائه اصولی است که جامعه اسلامی علاقمند به توسعه اقتصادی، نیازمند شناخت و اجرای آن ها در تمامی مراحل فرایند توسعه است. اصولی که براساس مبانی اسلامی، ما را به اهداف می رسانند. استفاده بهتر و بیشتر از نعمت های الهی و رسیدن به رفاه و راحتی بیشتر که ابزاری مهم در جهت تعالی روحی و قرب به خداست با مراعات اصول و ارزشهای اسلامی از الزامات اساسی توسعه اقتصادی ملل مسلمان در عصر حاضر و شرط لازم برای تحقق جامعه آرمانی اسلام است. تبیین مکتبی اصول توسعه اقتصادی به خصوص برای برنامه ریزان برنامه های توسعه اقتصادی جامعه اسلامی ما از آن جهت ضرورت دارد که آن ها را در انتخاب راهبردهای متناسب با ارزش های اسلامی یاری نموده است.