تاثیر آداب و فرهنگ ایرانی بر فرهنگ عربی و اسلامی از ابتدا تا پایان دوره ی اول عباسی

آداب و فرهنگ ایرانی و زبان فارسی به همراه جلوه های بارز تمدن ملت ایران از راه های گوناگون و مرررر زمینه های متنوع بر فرهنگ و زبان عربی تاثیر گذارده است و موجبات پیشرفت و تعالی اعراب را مرررر گستره ی حکومت و سیاست، فرهنگ و ادب و علوم و فنون فراهم آورده است. مرررر این پژوهش، درباره ی عواملی که بسترهای مناسب جهت پیدایش این تاثیرگذاری ها را فراهم نموده اند و مرررر مورد چگونگی تاثیرپذیری اعراب از ایرانیان و میزان آن مرررر دوران های مختلف، تا پایان هعغهعغه ی اول خلافت عباسی مطالبی ارائه گردیده است. رساله ی حاضر شامل چهارده فصل می باشد که فصل اول آن با عنوان کلیات از مقدمه، مروری بر تحقیقات پیشین و روش تحقیق تشکیل شده است. فصل دوم به ارائه ی اطلاعاتی درباره ی سرزمین عربستان و قوم عرب می پردازد و فصل سوم روابط میان اعراب و ایرانیان را مرررر زمینه های گوناگون و مرررر هعغهعغه های مختلف قبل از اسلام مورد بررسی قرار می دهد. فصل چهارم و پنجم به بررسی تاثیر و نفوذ ایران مرررر مناطق مختلف عربستان اختصاص دارد. بدین ترتیب که مرررر فصل چهارم به بررسی نفوذ ایران مرررر دو منطقه ی حیره و یمن می پردازیم و مرررر فصل پنجم مناطق دیگری همچون تدمر، بحرین و عمان را مورد بررسی قرار می دهیم. فصل ششم درباره چگونگی فتح ایران و نبردهای میان ایرانیان و اعراب می باشد و فصل هفتم درخصوص نارضایتی ایرانیان از طرز سلوک خلفای اموی با افراد غیرعرب و درنتیجه شرکت و حضور ایرانیان مرررر قیام های ضد اموی و سرانجام سرنگونی امویان و روی کار آمدن عباسیان با کمک ایرانیان و نفوذ عناصر ایرانی مرررر دستگاه خلافت عباسی به بحث و بررسی می پردازد و فصل هشتم جنبش های ایرانی را که بر ضد اعراب اعم از بنی امیه و بنی عباس شکل گرفته و موجبات نفوذ فرهنگی ایران مرررر میان اعراب را فراهم آورده مورد بررسی قرار می دهد. مرررر فصل نهم تاثیرپذیری اعراب از ایرانیان مرررر آیین حکومت داری مرررر جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و فصل دهم نیز درباره ی ایجاد دیوان ها و سازمان های دولتی مرررر اسلام به تقلید از ایرانیان و استفاده از زبان فارسی مرررر این دیوان ها و حضور دبیران و کاتبان ایرانی مرررر آن به بحث و بررسی می پردازد. فصل یازدهم به مسائل زبانی و ادبی اختصاص دارد که مرررر آن مطالبی درباره ی تاثیر زبان فارسی و ادبیات ایرانی مرررر زبان و ادبیات عرب، نفوذ لغات فارسی مرررر عربی، (همراه با ارائه ی فهرستی از این گونه لغات) نهضت ترجمه از فارسی و پهلوی به عربی، شعوبیه، شعر عرب، نامه نگاری و فن نویسندگی توضیح داده شده است. مرررر فصل دوازدهم، درباره ی چگونگی تدوین علومی همچون طب، نجوم، موسیقی و معماری مرررر زبان عربی و توسط دانشمندان ایرانی مطالبی ذکر گردیده است و فصل سیزدهم به بررسی نقش مذهب مرررر نفوذ آداب و فرهنگ ایرانی مرررر عربی و ایجاد برخی فرقه های اسلامی توسط ایرانیان و تحت تاثیر عقاید پیشین ایشان می پردازد. فصل چهاردهم نیز شامل فهرستی از ایرانیان لایق و کاردان که مرررر زمینه های مختلف علمی، ادبی، سیاسی و.... مرررر محدوده ی زمانی مورد مطالعه ی ما مرررر میان اعراب، مثمر ثمر بوده اند به همراه شرح مختصری از فعالیت های ایشان می باشد. و درپایان رساله به جمع بندی و نتیجه گیری از تمامی مباحث فوق پرداخته ایم.