خداشناسی در دعاهای معصومین

این نوشتار، که مشتمل بر یک پیشگفتار و هشت گفتار است ، قطره‌ای از دریای بیکران معرفت معصومین است که در پی اندکی جستجو، از شاگردی بی‌بضاعت فراهم آمده است .پیشگفتار ضمن اشاره‌ای اجمالی به اهمیت و شرافت خداشناسی و طریق تحصیل آن، چند نکته را در خصوص مطالب این رساله متذکر میشود.در گفتار اول نقش پیشوایان معصوم در تحصیل شناخت مورد بررسی قرار گرفته است .پس از آن فواید و آثار خداشناسی و ویژگیهای عارفان از دیدگاه دعاها در قالب گفتار دوم بیان شده است .برای پاسخ به این سوال که خداشناسی چه ضرورتی دارد؟ گفتار سوم گشوده شده است و ضمن اشاره به ادله کلامی مساله، بر روی حس حقیقت‌جویی و فطری بودن خداجویی تاکید شده است و به همین مناسب بحث فطرت طرح و در ضمن آن اشاره‌ای به بحث یقین شده است در پایان گفتارسوم، شناخت خدا به عنوان هدف خلقت معرفی شده است .گفتار چهارم معنای معرفت و تفاوت آن با علم را مطرح کرده است و گفتار پنجم در پی پاسخی مناسب به این سوال اساسی است که آیا اصولا شناخت خدا امری ممکن است ؟ پس از بحث امکان شناخت خدا، این سوال مطرح است که آیا معرفت امری اختیاری است و انسان میتواند آن را تحصیل کند؟ برای پاسخ به این سوال گفتار ششم منعقد شده است .گفتار هفتم آغاز خداشناسی است که بحث اثبات وجود خدا را از سه دیدگاه قران، فلسفه و دعاها مطرح میکند.و بالاخره گفتار هشتم مهمترین ویژگی خداوند یعنی یگانگی او را باز سه دیدگاه قرآن، حکمت و دعاها مورد بررسی قرار میدهد و بیست تعبیر مختلف از دعاها را در بیان جنبه‌های توحید برمی‌شمرد.