استفاده از اینترنت برای صلح و نزدیکتر کردن مردم به یکدیگر

مردم فلسطین به طور تقریبی بالغ بر 6 میلیون نفر می باشند که نیمی از آنان مرررر آوارگی بسر می برند . شرایط زندگی این آوارگان از منطقه ای به منطقه دیگر به کل متفاوت است به طوری که شرایط مزبور از اجتماعاتی که مرررر آن میزان بیکاری به بیش از 90% می رسد مانند آن چه که مرررر اردوگاه پناهندگان فلسطینی مرررر لبنان ( شامل 000/400 نفر ) مشاهده می شود تا شرایط زندگی مرفه و بعضا بسیار مرفه مرررر نزد اقلیت فلسطینی ساکن مرررر ایالات متحده آمریکا ( که 5000/50 نفر برآورد می شوند ) ، و هم چنین اقلیت هایی که کاملا یا کماو بیش خود را با مقتضیات زندگی بومی منطبق ساختند مانند 2 میلیون فلسطینی که مرررر اردن زندگی می کنند ، متغیر می باشد . مرررر نگاه اول چنین به نظر می رسد که مرررر شبکه اینترنت، اطلاعاتی مرررر خصوص وضعیت اقلیت های فلسطینی که مرررر بسیاری از جنبه ها و زمینه ها با کمبود و محرومیت مواجه هستند ، موجود نیست ، مرررر بین پناهندگان فلسطینی مرررر لبنان مشترکین شبکه اینترنت ‏‎(Web)‎‏به مراتب کمتر از مشترکین تلفنی است . بدیهی است که همه فلسطنیان مرررر شرایط یکسانی بسر نمی برند و از یک موقعیت برخوردار نیستند و به این جهت واکنش آنان نسبت به یکدیگر بسیار تفاوت دارد. اگر به این امر قائل باشیم که برای هر دو نفر یهودی سه رای و عقیده وجود دارد می بایست متقابلا برای هر دو نفر فلسطینی سه محرومیت و حرمان را مرررر نظر بگیریم . قسمت نخست مقاله اینجانب به تجربه 2 میلیون فلسطینی که مرررر مقطع کنونی مرررر سرزمینهای موسوم به سرزمین های خودگران زندگی می کنند ، اختصاص دارد، سرزمین هایی که به عنوان خاستگاه دولن آینده فلسطین می باشد . مرررر قسمت دوم رابطه اسلام و اینترنت را مورد نقد و بررسی قرار می دهم .