بررسی و شناخت راههای جلوگیری از پیشی گرفتن ارزشهای مادی بر ارزشهای اخلاقی و اعتقادی

ارزشهای مادی به دلیل جذابیت و داشتن زرق و برق و پیشرفت ظاهری سریعا افراد جامعه را تحت تاثیر قرار داده و بعنوان یک ارزش وارد زندگی فردی و اجتماعی مردم شده و تا آنجا که از ارزشهای اصیل اخلاقی و اعتقادی پیشی گرفته مرررر مواردی جایگزین گردیده است . حال هر اندازه نیروی ایمان و اعتقاد جامعه‌ای ضعیف‌تر باشد، خودنمایی این ارزش بیشتر بوده و زودتر جامعه را به سوی نابودی و انحطاط سوق می‌دهد. از آنجا که پایه و اساس جامعه را ارزشهای اخلاقی و اعتقادی تشکیل می‌دهد، لازم است تا عواملی که موجب ارتقای ارزشهای اخلاقی و تقویت و تحکیم آن و بهبود وضع فرهنگی جامعه می‌شوند را شناسایی کرد و همچنین مرررر جهت رد عوامل منفی و ضدارزش و عواملی که موجب سرعت بخشیدن به روند رشد ارزشهای مادی مرررر زندگی اجتماعی و فردی می‌شوند را بررسی کرده و با ارائه راههایی جهت زدودن جذابیت آن و الگو شدن ارزشهای اخلاقی و اعتقادی جهت رسیدن به اهداف فوق مرررر جامعه اسلامی قابل اجرا باشد. مرررر این طرح سعی بر این است که راههای مقابله با این ضدارزش و عوامل پیدایش و ایجاد ارتباط را مورد بررسی و شناسایی قرار داده و تا حدامکان مرررر جهت نابودی و کاهش این ارتباط و الگو شدن معیارهای اعتقادی و اخلاقی راههای ارائه گردد تا جامعه‌ای سالم و صالح و بدور از هرگونه ارزشهای منفی و مادی داشته باشیم.