تاثیر دقایق و لطایف بلاغی قرآن کریم در ادب فارسی (آثار حکیم سنائی، سعدی، حافظ)

از ظهور اسلام تاکنون کسانیکه با شعر و سخنوری به تغذیه ذوقها پرداخته و شهداب در کام ادب‌دوستان ریخته‌اند از آغاز دستی در خوان گسترده و پربرکت قرآن داشته و اندیشه خود را به عصاره الوان نعمت آن آمیخته‌اند و بهترین تمثیل، فنی‌ترین استعاره، زیباترین تشبیه، کاملترین تصویر، گ‌ویاترین عبارت و سخته‌ترین ترکیبات را در قرآن جسته‌اند. حافظ، سعدی و سنائی از جمله این افراد بوده‌اند. ایهام‌گوئی، صورتگری و شخصیت‌پردازی، استفاده از تناسبهای لفظی، آهنگ و وزن، تشبیه، استعاره، تمثیل، اقتباس ، تلمیح و اشاره از موارد مشخصی هستند که تحت تاثیر کلام قرآن در سخن حافظ تجلی پیداکرده است . استفاده از واژه‌های قرآنی تضمین و اقتباس آیات و معانی آنها، تشبیه، استعاره، مجاز، کنایه، مثل، طباق نمونه‌هائی از آثار قرآن در آثار سعدی است . بهره‌جوئی از آیات یا قسمتی از آنها، معانی و مضامین آنهادر گستره‌ای وسیع در اکثر قصاید سنائی به چشم می‌خورد، اقتباس ، تلمیح، حل، تشبیه، تمثیل، کنایه نیز مواردی هستند که تحت تاثیر قرآن در آثار سنائی نمودار است . حافظ، سعدی، سنائی در تنوع اسلوب بیان در زمینه استفهام، امر، نهی و معانی متعدد آنها، اطناب و ایجاز، التفات ، کلام خود را به شیوه قرآنی آراسته‌اند.