مولفه های اصلی تمدن سازی اسلامی ایرانی از منظر رهبری جمهوری اسلامی ایران

چکیده پایان نامه(شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):
انقلاب اسلامی ایران پدیده ای بوده است که با تکیه بر مبانی اسلامی، یکی از انقلابات مهم جهان را بوجود آورده است و نوعی نظام سیاسی والهی را بنا کرده است که تا بیش از آن به جز در صدر اسلام در جهان سابقه نداشته است .
از قابلیت های ویژه مکتب اسلام می توان به فراگیر شدن آن در مدت زمان کم اشاره کرد چنانکه در صدر اسلام تنها با گذشت ده سال به اکثر نقاط دنیا گسترش پیدا کرده است . اکنون که نظام غرب و تمدن غرب بشدت از همه جوانب رو به افول نهاده است جهان نیاز به یک الگوسازی منطقی و قابل اطمینان دارد تا انسان و جامعه را از ورطه سقوط نجات دهد و انقلاب اسلامی ایران این توانایی را دارد تا با تکیه بر مبانی اسلامی و ویژگی های فرهنگ ایرانی یک راهکار و الگوی کامل به جهانیان ارائه دهد.
لذا در بررسی شاخصه های تمدن ساز بودن ملت اسلامی ایران ،به پیشینه و تاریخ هردو تمدن اسلام و ایران رجوع کنیم کارنامه درخشا نی را می بینیم که در طول تاریخ در مقاطع زمانی مختلف نقش خود را به خوبی ایفا کرده است .
در این پژوهش ما به بررسی شاخصه های اصلی تمدن سازی اسلامی ایرانی با تکیه بر نظام اندیشگی رهبری جمهوری اسلامی ایران ( امام خمینی و مقام معظم رهبری ) می پردازیم.
امام خمینی به عنوان بنیانگذار یک نطام سیاسی جدید در ایران و نیز یک فقیه برجسته شیعی، نگاه جدیدی به فرهنگ غرب دارد ، و بر لزوم حفظ استقلال هویت جامعه ی اسلامی و جلو گیری از خود باختگی در قبال فرهنگ تهاجمی غرب تاکید فراوان نموده اند .
همچنین مقام معظم رهبری تاکید دارند که تمدن مادیِ غرب درعلم و تکنولوژی پیشرفت کردو در روشهای پیچیده مادی، توفیقات بزرگی به دست آورد؛ اما در کفه معنوی روز به روز بیشتر خسارت کرد. نتیجه این شد که علم و پیشرفت تمدن مادیِ غرب، به ضرر بشریت تمام شد.
با بررسی اندیشه های ایشان با گسترش شاخص های عقلانیت ، معنویت و علم گرایی و گسترش آن در سطح جامعه می توان به الگو سازی در جامعه بین الملل پرداخت .
روش کار در این تحقیق روش ترکیبی و توصیفی است که با بهره گیری از منابع و ماخذ موجود فراهم آمده است .
متغیر مستقل در این پژوهش نظام اندیشگی رهبری جمهوری اسلامی ایران و متغیر وابسته تمدن سازی اسلامی ایرانی می باشد .
کلمات کلیدی : تمدن ، اسلام ، ایران ، عقلانیت ، معنویت