بررسی مبانی فقهی ، حقوقی مسایل نوین زنان

در طرح فوق ابتدا معانی لغوی و اصطلاحی ( در اصطلاح فقه و حقوق ) مفرداتی از قبیل مهریه ، نحله ، اجرت المثل ، ضمن عقد نکاح ، نحوه قصاص زن و دیات زنان ، ارث زن از زوج متوفای خود آورده خواهد شد . مبنای فقهی و حقوقی در این زمینه از جمله نظرات امام خمینی در تحریر الوسیله ، نظرات محمد جواد مغنیه در فقه الامام الصادق ( ع ) و فقهای معاصر حجه السلام دکتر مصطفی محقق داماد و آیت الله سید محمد بجنوردی و سایر فقها و حقوق دانان معاصر ازجمله دکتر کاتوزیان و دکتر صفایی پرداخته خواهد شد. مفاهیم عسر و حرج و اجرت المثل به عنوان حق قانونی زنان و شرایط در آن ، نظرات دفتر امور زنان قوه قضائیه و نقش زمان و مکان و اجتهاد در این گونه موارد ( به طور کلی در مورد حقوق مخصوص زنان ) از جمله مهریه به نرخ روز و شرایط آن که راه کارهای علمی و عملی پیشنهاد خواهد شد که به طور کلی آخرین نظرات نو و جدید در این باره استخراج و تجزیه و تحلیل فقهی و حقوقی خواهد شد ، بیان خواهد داشد که بسیاری از این احکام بر اساس اجماع و قول مشهور آمده است نه این که بر اساس و مبنای نص صریح ومعتبر باشد . حقوقی که درباره زن در فقه شیعه وجود دارد این طور نیست که اصل مسلم باشد و قابل تغییر نباشد فقه همان استنباط فقها و اجتهاداتی است که فقها می کنند . هر چه در فقه هست معنایش این نیست که در دین هم هست . زمان و مکان در احکام تاثیر می گذارند نه این که حکم را عوض میکند.حکم خدا اگر در لوح محفوظ باشد عوض نمی شود و اجرای درست ثابتات اسلامی و تجدید نظر در متغییرات ، بهترین راه حل برای مسئله حقوق بشر و در نتیجه مسئله زنان در ایران اسلامی است . اجماعی که فقهای متاخر ادعا کردهاند ظاهرا حجت نیست زیرا بر وفق اجماع کنندگان مدارکی وجود دارد که مستند خویش قرار دادهاند و به چنین اجماعی در اصطلاح اجماع مدرکی گفته می شود که ارزش ندارد . بنابراین نیاز به تجدید نظر و بحث وبررسی بیشتری دارد و دراین راستا کلیه آیات قرآن و روایات و احادیث و نظرات فقهای شیعی و سنی متقدم ومتاخر بررسی خواهد شد .