بررسی محتوای اسلامی در دو سریال ویژه ماه مبارک رمضان سال 1387: ” روز حسرت” و ” مثل هیچکس”

چکیده تحقیق
این تحقیق تلاش دارد میزان ارائه محتوای معارف اسلامی بر اساس تقسیمات پنج گانه اعتقادی، تاریخی، اخلاقی، احکام و مراسم عملی و اجتماعی را در پر بیننده‌ترین سریالهای ماه مبارک رمضان سال 1387 بررسی کند. سریالهای روز حسرت و مثل هیچ کس به ترتیب، با 2/81 درصد بیننده از شبکه 1 سیما و 2/71 درصد بیننده از شبکه 2 سیما پخش شدند.
روش تحقیق در این پژوهش، تحلیل محتوا است و متغیرها عبارتند از: نوع رفتار، نام رفتار و شخصیت. همچنین، واحد ثبت و شمارش، رفتار در صحنه و واحد متن، قسمت سریال می باشند.

نتایج نشان می‌دهد که این دو سریال بیشتر به معارف اخلاقی پرداخته‌اند و به چهار بخش دیگر از معارف اسلامی توجه کمتری کرده‌اند، به طوریکه معارف اخلاقی در سریال روز حسرت با 38/49 درصد و در سریال مثل هیچ کس با 04/64 درصد بیشترین معارف اسلامی را به تصویر کشیده بودند و معارف تاریخی با 49/0 درصد در سریال روز حسرت و معارف اجتماعی با 63/0 درصد در سریال مثل هیچ کس کمترین میزان را داشته‌اند.
کلمات کلیدی: دین، اسلام، تلویزیون، ایران، رمضان، تحلیل محتوا