الگوی مناسب در رابطه اخلاقی معنوی پزشک و بیمار در بیماران خاص از دیدگاه اسلام

اخلاق کاربردی به منزله ارائه دقیق موضوعات علمی در فضای مورد نیاز مخاطب از برترین شیوه‌های تحقق عینی علم اخلاق در دنیای امروز است. این دیدگاه خصوصا در میان علومی که صبغه تجربی، بیشترین رویکرد علمی آن‌ها می‌باشد از اهمیت دو چندانی برخوردار است اهمیت این مساله خصوصا در رشته‌های پزشکی به دلیل گسترش دامنه وکثرت بیماری‌های خاص نمایان‌تر است. «ارائه الگویی مناسب در رابطه اخلاقی-معنوی پزشک و بیمار در بیماران خاص با تاکید بر منابع اسلامی» در همین راستا معنا پیدا می‌کند. درمانگر هم خود نیاز به مسایل اخلاقی- معنوی در مسیر علمی و عملی خود دارد و هم در ارتباطی که با بیماران به ویژه بیماران خاص پیدا می‌کند به ارتباط اخلاقی محتاج‌تر است