بررسی تطبیقی مدیریت اسلامی به مدیریت در مکاتب کلاسیک ، نئوکلاسیک و اقتضایی

نتیجه این تحقیق بر این اصل استوار است که رسالت اصلی در مکتب اسلام هدایت انسان به سوی خودیابی است و برنامه‌ریزی ، سازماندهی ، هدایت ، رهبری ، انگیزش ، ارتباطات و کنترل در این مکتب بایستی براساس موازین شرع و مقررات اسلامی باشد و هدف تعالی انسان را تامین نماید البته نه به این معنا که انسان جنبه مادی ندارد بلکه انسان هم جنبه مادی دارد و هم جنبه معنوی و بر مدیران است که با ایجاد فرهنگ اسلامی در سازمان ، کارکنان را به سوی کمال و خودیابی هدایت کنند. پس بر خلاف مکاتب کلاسیک ، نئوکلاسیک و اقتضایی که هدف تولید را دنبال می‌نمایند هدف در اسلام بر دو پایه تعالی و تولید بنا شده است و تولید در این مکتب تا زمانی دارای ارزش است که در خدمت تعالی انسان باشد.