احکام ازدواج مسلمانان با غیرمسلمانان در مذاهب پنجگانه اسلامی

یکی از مهمترین مباحث مرررر فقه اسلامی, ازدواج مسلمان با غیر مسلمان است. مرررر عصر حاضر، بر اهمیت این بحث افزوده شده زیرا دامنه‌ی ارتباطات، گسترش یافته و گروه درخور ملاحظه‌ای از شهروندان مسلمان، به عنوان دانشجو، دیپلمات، نماینده‌ی تجاری و… مرررر ممالکی زندگی می‌کنند که مرررر حاکمیت نامسلمانان هستند، لذا بیش از پیش مرررر معرض ازدواج با غیر مسلمان قرار می‌گیرند. مرررر نوشتار حاضر سعی شده تا حکم ازدواج مسلمان با غیر مسلمان مرررر قالب سه فصل مورد بررسی قرار بگیرد.مرررر فصل اول واژه ها و اصطلاحات دشوار تبیین و تشریح گردیده و مرررر انتها به پیشینه ی تاریخی ازدواج مرررر برخی از ادیان الهی اشاره شده است.مرررر فصل دوم احکام دائم و موقت زنان مسلمان با مردان غیرمسلمان از دیدگاه فقهای امامیه و عامه تبیین گردیده و ادله ی مورد استناد ایشان مورد نقدوبررسی قرار گرفته است.مرررر فصل سوم نیز احکام نکاح دائم و موقت مردان مسلمان با زنان غیرمسلمان و اقوال مختلف ایشان مرررر مذاهب پنج گانه مطرح شده است.مرررر این راستا ادله ای که فقها بدان استناد نموده اند مورد بررسی قرار گرفته و سعی شده است مرررر مواردی که میان فقها اختلاف نظر وجود دارد با نقد و ارزیابی ادله، حکمی که اصح به نظر می رسد به خوانندگان محترم ارائه گردد و مرررر نهایت نگاهی گذرا به حکم ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان و بالعکس مرررر قانون مدنی ایران داشته ام.